Doanh nghiệp ứng dụng

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng số Make in Vietnam trong các hoạt động nghiệp vụ nội bộ