Cơ sở dữ liệu thực hành tốt ứng dụng nền tảng số trong quản trị doanh nghiệp

Được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 817/QĐ-BTTTT ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030. CSDL được hình thành thông qua các hoạt động:

  • Khảo sát thực trạng ứng dụng của các nền tảng số Make in Vietnam về quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam.
  • Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả ứng dụng các nền tảng số Make in Vietnam về quản trị doanh nghiệp.
  • Tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về các nền tảng số Make in Vietnam và các doanh nghiệp điển hình thực hành tốt ứng dụng các nền tảng số trong quản trị doanh nghiệp.