Nền tảng số Quản trị doanh nghiệp
Make in Vietnam

cung cấp giải pháp phục vụ quản trị các lĩnh vực, khía cạnh khác nhau trong hoạt động nội bộ, nghiệp vụ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp, tổ chức
triển khai, ứng dụng

các nền tảng số Quản trị doanh nghiệp Make in Vietnam trong các hoạt động nghiệp vụ nội bộ

Doanh nghiệp
điển hình

thực hành tốt ứng dụng các nền tảng số Make in Vietnam trong các hoạt động nghiệp vụ nội bộ và đã đạt được những kết quả khả quan