Kết quả triển khai tại các Doanh nghiệp điển hình

Các doanh nghiệp thực hành tốt ứng dụng các nền tảng số Make in Vietnam trong các hoạt động nghiệp vụ nội bộ và đã đạt được những kết quả khả quan