Doanh nghiệp điển hình

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp thực hành tốt ứng dụng các nền tảng số Make in Vietnam trong các hoạt động nghiệp vụ nội bộ